ADMISSION GUIDE

Good News Theology School ที่ซึ่งสามารถเรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบและสามารถเรียนรู้จักการใช้ชีวิตในพระเจ้า..

คู่มือการเข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

  • 1. ลงทะเบียนสมาชิก

  • 2. กรอกรายละเอียดเพื่อเข้ารับการศึกษา

  • 3. แจ้งเตือนการยินยอมเข้ารับการศึกษา

แนวทางการรับบุคคลเข้าศึกษา

หมวดหมู่ รายละเอียด
จำนวนนักเรียน 000 Regular / Audit
คุณสมบัติ อายุ 19 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา 2 ปี (4 ภาคการศึกษา)/กฎระเบียบสำหรับนักเรียนประจำและนักเรียนร่วมฟัง 
รูปแบบการฟังบรรยาย นักเรียนประจำ/อัตราการฟังบรรยาย, สอบกลางภาค,ปลายภาค, เข้าคาบเรียน (ออฟไลน์) 
นักเรียนร่วมฟัง/อัตราการฟังบรรยาย, เข้าคาบเรียน(ออฟไลน์) 
ระยะเวลาการลงทะเบียน ทุกดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ หรือ กรกฎาคม - สิงหาคมของทุกปี
การลงทะเบียน Register online
การลงทะเบียน หมดเขตการอนุมัติตามอัตราผู้ลงทะเบียน
การแจ้งเตือน ประกาศเป็นรายบุคคล

ลงทะเบียน