แนะนำ

Good News Theology School ที่ซึ่งสามารถเรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบและสามารถเรียนรู้จักการใช้ชีวิตในพระเจ้า

แนะนำ

  • แนะนำ
  • ปรัชญาทางการศึกษา&เป้าหมาย
  • ประวัติความเป็นมา

แนะนำ

โรงเรียนศาสนศาสตร์กู๊ดนิวส์ที่อาจารย์อ๊อกซู พาร์คได้ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1976 ได้กลายเป็นโรงเรียนที่สร้างผู้บรรยายข่าวประเสริฐและมิชชันนารีหลายพันคนที่ทำงานในทั่วโลก โรงเรียนศาสนศาสตร์กู๊ดนิวส์ได้ตั้งเป้าหมายในการจะให้การศึกษาและอบรมผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐที่จะมอบแสงสว่างของพระคริสต์ให้กับผู้คนที่กำลังตายไปในความบาป โดยการให้ความสำคัญกับพระคำ "ข่าวประเสริฐที่ใสซื่อของการกลับใจใหม่และการล้างบาป" ที่ถูกบันทึกไว้ในลูกาบทที่24 ข้อที่47

       

ในปัจจุบันศาสนาคริสต์พบเจอกับปัญหามากมาย โบสถ์ส่วนใหญ่ห่างไกลจากการใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณทางพระคำ อายุเฉลี่ยของคริสเตียนที่ไปโบสถ์สูงขึ้น และมีโบสถ์มากมายที่กำลังค่อยๆหายไป นี่ก็คือสภาพในปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ผู้คนเน้นความสำคัญไปที่ความพยายามและตั้งใจของผู้คนและมุมมองทางศาสนา ออกห่างจากความจริงของพระคุณและข่าวประเสริฐของพระเจ้ามากกว่าที่จะเชื่อมต่อกับความเชื่อ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจำเป็นต้องกลับใจอย่างแท้จริงผ่านพระคัมภีร์และกลับไปสู่ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เชื่อพระคำ

       

โรงเรียนศาสนศาสตร์กู๊ดนิวส์เป็นสถานที่ที่ศิษยาภิบาลพบกับขีดจำกัดในการรับใช้และผู้คนทั่วโลกที่ได้ถูกเรียกใช้เพื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐได้เติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณ พระเจ้าจะทำงานผ่านผู้รับใช้พระองค์ เพียงแค่มีผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้าถูกตั้งขึ้นเพียงคนเดียว โบสถ์จะเปลี่ยน และส่งผลให้ภูมิภาค เมืองและประเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนศาสนศาสตร์กู๊ดนิวส์เป็นกลุ่มทหารของพระองค์ที่ทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อประกาศข่าวประเสริฐและเพื่อตั้งผู้รับใช้ของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้

       

ปรัชญาทางการศึกษา

โรงเรียนศาสนศาสตร์กู๊ดนิวส์คือโรงเรียนศาสนศาสตร์สำหรับผู้คนที่ต้องการจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐจนสุดปลายแผ่นดินโลกและ ต้องการใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า โรงเรียนศาสนศาสตร์กู๊ดนิวส์ไม่ได้ให้การศึกษาด้านทฤษฎีเป็นหลัก แต่มีเป้าหมา คือ สอนการใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณโดยตั้งพระคำเป็นศูนย์กลาง ในการใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ หรือสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการสอนความเชื่อนั่นเอง โรงเรียนศาสนศาสตร์กู๊ดนิวส์ฝึกอบรมสร้างผู้รับใช้ของพระเจ้า ผู้ที่จะจูงนำผู้คนที่จมอยู่ท่ามกลางความบาปและความสิ้นหวังให้กลับมาสู่พระคุณและการไถ่บาปของพระเจ้า

เป้าหมายในการศึกษา

โรงเรียนศาสนศาสตร์กู๊ดนิวส์จะมอบตำแหน่งผู้เผยแพร่ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาครบทุกหลักสูตรและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษา โดยเราจะเป็นแรงกระตุ้นให้พวกเขาได้ก้าวไปเพื่อข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญแม้จะอยู่ในสถานที่ใดในโลก นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่ทำงานของข่าวประเสริฐที่จะจูงนำผู้คนมาสู่การไถ่บาปและการใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ

       

โรงเรียนศาสนศาสตร์กู๊ดนิวส์เป็นโรงเรียนศาสนศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการฝึกอบรมศิษยาภิบาลจากหลายประเทศทั่วโลกที่อยากจะค้นหาความจริงและเผยแพร่ข่าวประเสริฐ แต่ไม่รู้วิธีที่จะเผยแพร่ ซึ่งเราสอนข่าวประเสริฐที่ถูกต้องผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ที่สมบูรณ์ เพื่อนักเรียนทั่วโลกที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเวลาและระยะทาง เราจึงฝึกอบรมศิษยาภิบาลผ่านหลักสูตรออนไลน์บนพื้นฐานของการเผยแพร่ข่าวประเสริฐที่ถูกต้อง

       

ประวัติความเป็นมา Good News Theology School

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนศาสนศาสตร์กู๊ดนิวส์ จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้า ตลอดจนแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า (สดุดี 2:8)

       

ในปีค.ศ.1962 หลังจบสงครามเกาหลี มิชชันนารีจากอังกฤษและอเมริกาได้มาตั้งโรงเรียนศาสนศาสตร์และฝึกอบรมผู้ที่ทำงานของข่าวประเสริฐ อาจารย์อ๊อกซู พาร์ค ได้รับการฝึกจากที่นั่น จากนั้นได้ก่อตั้งโรงเรียนศาสนศาสตร์กู๊ดนิวส์ขึ้นในปีค.ศ.1976 มีผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐมากมายได้ถูกผลิตขึ้นผ่านทางที่นี่ และในปีค.ศ.2010 เราก็ได้เริ่มโปรแกรมออนไลน์เพื่อผู้คนที่ต้องการจะเรียนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและศาสนศาสตร์ด้านพระคัมภีร์

       

จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนศาสนศาสตร์กู๊ดนิวส์ทั้งหมด 15,000คน ในปัจจุบันมี 1,300 คนจากทั้งหมดได้กลายเป็นเป็นศิษยาภิบาลและใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐใน 90 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้นำเอาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ได้เรียนจากโรงเรียนศาสนศาสตร์มาเป็นพื้นฐานในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐสู่ผู้คนมากมาย และกำลังเปลี่ยนแปลงหลายประเทศมากมายในหลายๆด้าน ทั้งด้านเยาวชน การศึกษาและการแพทย์

       

โรงเรียนศาสนศาสตร์กู๊ดนิวส์ได้จัดสรรเป็นภาษาต่างๆของแต่ละประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้ฟังบรรยายในภาษาที่ตนเองต้องการผ่านระบบออนไลน์ที่เป็นระบบ ซึ่งในปัจจุบันโปรแกรมนี้ได้ดำเนินการอยู่ที่ราวๆ 90 ประเทศ