INTRODUCTION

Good News Theology School ที่ซึ่งสามารถเรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบและสามารถเรียนรู้จักการใช้ชีวิตในพระเจ้า

วีดีโอประชาสัมพันธ์

วีดีโอประชาสัมพันธ์ Good News Theology School

Good News Theology School จะช่วยเป็นจุดเริ่มต้นให้พระเจ้าทำงานในชีวิต
การศึกษาใน Good News Theology School มีเป้าหมายในการนำทางผู้คนที่ค้นหาความจริงหรือผู้ที่รู้ความจริงแต่ไม่รู้จะประกาศบอกผู้อื่นอย่างไร